16 december 2018

PVDA ZET IN OP AANPAK TAALACHTERSTANDEN

PvdA Nieuwegein verzet zich tegen het voorgenomen besluit van het college om de doelgroep
voor het onderwijachterstandenbeleid te verbreden. Hiermee zou de focus op de
taalachterstanden aan kracht inboeten.
De PvdA stelt op de raadsvergadering van 13 december voor om dit besluit te schrappen.
In Nieuwegein zijn er nog steeds een zeer groot aantal peuters met een spraaktaalachterstand of
dat zelfs geen Nederlands spreekt. Er worden jaarlijks zo’n 130 kinderen op het
consultatiebureau geïndiceerd en vanaf 2,5 jaar geplaatst in Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE). Dit aantal lijkt zelfs te groeien en is één van de grootste in de regio Lekstroom.
Volgens PvdA-raadslid Emiel Holtermann geven deze cijfers geen enkele reden om de focus op
taalachterstanden te laten verslappen. Er komt de komende jaren weliswaar extra geld bij van
het Rijk. “Maar”, legt hij uit, “elke verbreding zal leiden tot verwatering en versnippering van
de middelen. Dus nu niet verbreden, maar investeer in de kwaliteit in plaats van de kwantiteit.”
De Inspectie van het Onderwijs wees al in 2017 op de groeiende tweedeling in het onderwijs:
aan de ene kant kinderen van hoger opgeleide ouders met veel kansen en aan de andere kant
kinderen met ouders die lager zijn opgeleid met weinig kansen. Het taalniveau speelt hierbij een
cruciale rol. In Nieuwegein zaten in 2017 ruim 400 leerlingen met een zogenaamd
leerlinggewicht (kinderen van ouders met weinig of een lage opleiding) op de basisscholen en
ongeveer 900 leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
“We moeten zo vroeg mogelijk aan de slag om taalachterstanden aan te pakken”, vervolgt
Holtermann. “Als op jonge leeftijd deze achterstand niet wordt ingelopen, zal de kloof alleen
maar groter worden. Het bestrijden van taalachterstanden verdient de hoogste prioriteit, omdat
het nauw samenhangt met geringe arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie,
schuldenproblematiek en gezondheidsklachten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.”
PvdA Nieuwegein wist vorige maand in de raad ook al meer te bereiken voor laaggeletterden. Zo
komt in 2019 extra geld voor laaggeletterden om een taalopleiding te volgen en wordt bij het
vereenvoudigen van de gemeentelijke formulieren extra rekening gehouden met
laaggeletterden. Ook zal in het overleg met de GGD de wens worden meegenomen dat op
consultatiebureaus niet alleen gekeken wordt naar taalachterstanden bij peuters, maar ook naar
die van de ouders.